Václavkova 505/30, Praha 6

Telefon +420 777 881 042

PROJEKTOVÉ PLÁNOVÁNÍ A INŽENÝRING

Projektové plánování a inženýring

Předprojektová příprava

Prvotní prověření souladu investičního záměru s územním plánem v daném území a zajištění vyjádření odboru územního rozvoje a architektury včetně definice regulačních podmínek • Zajištění informací o velikosti a kapacitě spádové oblasti obyvatelstva • Příprava a zajištění všech potřebných podkladů u Katastrálního úřadu, zejména výpisů z listů vlastnictví, nabývacích titulů, snímků z katastrální mapy a srovnávacích sestavení parcel • Prověření případných závazků vyplývajících z listů vlastnictví, zpracování geometrických plánů • vypracování znaleckých posudků na předmětné pozemky a nemovitosti • Sepsání kupních smluv, smluv o zřízení věcných břemen včetně notářských ověření, provedení vkladů smluv do katastru nemovitostí • Geodetické výškopisné a polohopisné zaměření pozemků včetně zaměření napojovacích bodů inženýrských sítí a dopravních uzlů • Odborný hydrogeologický posudek včetně vrtaných a penetračních sond, sloužící k ekonomicky únosnému návrhu způsobu založení objektu • Odborný posudek inundačních zón v zájmovém území • Odborný posudek případné kontaminace půdy v zájmovém území • Koordinace investičního záměru s aktivitami na sousedních pozemcích • Předběžná jednání se všemi zainteresovanými orgány státní správy • Vedení jednání se správci inženýrských sítí o možnostech, potřebných kapacitách a místech napojení na stávající vedení a média • Jednání s majiteli sousedních pozemků o vedení přípojek všech inženýrských sítí a dopravního napojení za účelem získání jejich kladného stanoviska k zamýšlené výstavbě • Vyhotovení zvláštní dokumentace dle zákona č.163/2006 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí - proces E.I.A. • Zajištění zpracování odborného posudku - oponentury dle zákona č.163/2006 Sb. - E.I.A.

Projektová příprava

Zpracování architektonických studií investičního záměru ve variantách • Zpracování digitálního modelu ve 3D. Vyhotovení projektové dokumentace pro územní řízení • Zajištění dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů, organizací a osob, potřebných pro vydání územního rozhodnutí • Doplnění podkladů pro územní řízení podle zvláštních požadavků příslušných orgánů • Spolupůsobení při rozporných jednáních a řízeních • Podání žádosti o územní rozhodnutí • Účast při územním řízení a obstarání rozhodnutí o umístění stavby • Vyhodnocení výsledků a závěrů a zapracování podmínek rozhodnutí umístění stavby do projektové dokumentace • Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení • Zajištění dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů, organizací a osob potřebných pro vydání stavebního povolení • Vypracování žádosti o stavební povolení, účast při stavebním řízení a obstarání stavebního povolení.

Realizace stavby

Projektové řízení stavby • Zpracování časového a technologického harmonogramu výstavby • Spoluúčast při nabídkovém řízení, vyhodnocení nabídek a doporučení pro výběr generálního dodavatele stavby • Spolupráce při nabídkových řízeních, specializovaných subdodavatelů • Spolupráce při formulaci smluvních vztahů mezi investorem, generálním dodavatelem a subdodavateli • Stálý odborný technický stavební dozor investora v průběhu celé stavby, včetně všech činností s ním souvisejících, přejímání dokončených stavebních výkonů, organizace kontrolních dnů a kontrola postupových termínů atd. • Věcná a cenová kontrola faktur dodavatelů za příslušné časové období • Spolupráce a účast při kolaudačním řízení stavby, dohled nad odstraněním zjištěných vad a nedodělků ve stanovené lhůtě a kvalitě • Zjištění závad na objektu před uplynutím záruční lhůty a dohled nad jejich odstraněním • Závěrečné vyúčtování stavby.

ZAŠTÍTÍME VAŠI STAVBU OD ZAČÁTKU DO KONCE . . .